PHP Classes

File: CODE_OF_CONDUCT.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of Ali YILMAZ  >  Mind Framework  >  CODE_OF_CONDUCT.md  >  Download  
File: CODE_OF_CONDUCT.md
Role: Auxiliary data
Content type: text/markdown
Description: Auxiliary data
Class: Mind Framework
Framework that implements several design patterns
Author: By
Last change:
Date: 2 months ago
Size: 3,207 bytes
 

Contents

Class file image Download

Katk?c? Ahdi Topluluk Sözle?mesi

Teminat?m?z

Herkes için aç?k ve eri?ilebilir bir ortam sa?lamak amac?yla projenin katk?c?lar? ve yürütücüleri olarak, katk? vermeyi ya?, beden tipi, engel durumu, etnik köken, cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, tecrübe, milliyet, d?? görünü?, ?rk ve din ayr?m? gözetmeden keyifli ve güvenli bir tecrübe haline getirmeyi taahhüt ederiz.

Kaidelerimiz

Olumlu bir ortam yaratmaya yard?mc? davran??lara a?a??dakiler örnek gösterilebilir:

  • Ho?görülü ve kapsay?c? bir dil kullannmak
  • Farkl? görü?lere ve deneyimlere kar?? sayg?l? olmak
  • Yap?c? ele?tirileri ho? kar??lamak
  • Topluluk için en iyisinin ne oldu?una odaklanmak
  • Toplulu?un di?er üyelerine empatiyle yakla?mak

Kabul edilemez davran??lara a?a??dakiler örnek gösterilebilir:

  • Cinsiyetçi dil veya görsellerin kullan?m? ve di?er katk?c?lara istenmeyen romantik ilgi göstermek veya romantik tekliflerde bulunmak
  • Trollemek, hakaret/a?a??lama içeren yorumlar ve birinin ?ahs?na veya siyasi görü?lerine sald?rmak
  • Birini alenen veya gizlice taciz etmek
  • Ba?ka insanlar?n ki?isel bilgilerini, mesela ev adreslerini, r?zalar? olmadan yay?nlamak
  • Profesyonel bir ortamda uygunsuz kaçabilecek davran??larda bulunmak

Yetki ve Sorumluluklar?m?z

Proje yürütücüleri, katk?c?lardan bekledikleri davran?? biçimini aç?klamakla ve kabul edilemez davran??lara kar?? tekrarlanmamalar? için adil ve uygun bir ?ekilde gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumludur.

Proje yürütücüleri bu sözle?meye uymayan yorumlar?, commit'leri, wiki girdilerini, hata kay?tlar?n? veya di?er katk?lar? silme, de?i?tirme veya reddetme yetkisine sahiptir. Buna davran??lar? uygunsuz, k?r?c?, sald?rgan veya zararl? bulunan katk?c?lar? geçiçi veya kal?c? olarak projeden uzakla?t?rmak da dahildir.

Kapsam

Bu sözle?me projeye ait alanlarda ve birinin projeyi veya toplulu?unu kamusal bir alanda temsil etmesi halinde geçerlidir. Projeyi temsil etmek, projenin domain'inine sahip bir e-posta adresi kullanmak, projenin sosyal medya hesaplar?n? yönetmek veya bir etkinlikte proje ad?na görev almak ?eklinde olabilir. Projenin temsilini proje yürütücüleri tan?mlayabilir veya detayland?rabilir.

?cra

Kabul edilemeyecek herhangi bir davran?? içeren bir olay ya?anmas? durumunda proje ekibiyle bu adresten aliyilmaz.work@gmail.com ileti?im kurulabilir. Bu adrese iletilen bütün ?ikayetler dikkate al?nacak, ara?t?r?lacak ve duruma uygun bir ?ekilde yan?tlanacakt?r. Proje ekibi olay? haber veren ki?inin kimli?ini gizli tutmakla yükümlüdür. Sözle?menin icras?na dair yönergeler ayr?ca yay?nlanabilir.

Proje yönetimi bu sözle?meyi iyi niyetle uygulamayan proje yürütücülerine kar?? geçici veya kal?c? yapt?r?mlar uygulayabilir.

Kaynak

Bu Topluluk Sözle?mesi, [Contributor Covenant][homepage] 1.4 sürümünden çevrilmi?tir, asl?na bu adresten eri?ebilirsiniz https://www.contributor-covenant.org/tr/version/1/4/code-of-conduct.html

[homepage]: https://www.contributor-covenant.org

For more information send a message to info at phpclasses dot org.