PHP Classes

File: gpl_hun.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of Silver  >  IniHandler.php  >  gpl_hun.txt  >  Download  
File: gpl_hun.txt
Role: License text
Content type: text/plain
Description: GPL hungarian translation
Class: IniHandler.php
.ini file handler
Author: By
Last change:
Date: 19 years ago
Size: 18,702 bytes
 

Contents

Class file image Download
GNU GPL Magyar fordítás A 2. Verzió (1991. június) fordítása

Copyright 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA
02139, USA.

Bárki terjesztheti, másolhatja a dokumentumot, de a módosítása nem megengedett.
A fordítás csak tájékoztató jellegű és jogi szempontból csakis az angol eredeti
a mérvadó.

Előszó

A legtöbb program felhasználói jogosultságai azzal a szándékkal készültek, hogy
minél kevesebb lehetőséget adjanak a terjesztéshez illetve a szoftver
megváltoztatásához. A GNU GPL ezzel szemben minél több jogot kíván biztosítani
a szabad szoftverek terjesztéséhez és módosításához, hogy a szoftver ingyenes
lehessen az összes felhasználója számára. Az Általános Közreadási Feltételek
szabályai vonatkoznak a Szabad Szoftver Alapítvány legtöbb szoftverére, illetve
minden olyan programra, melynek szerzője úgy dönt, hogy ezt használja a szerzői
jog megjelölésekor. (A szabad szoftver alapítvány egyes szoftvereire a GNU LGPL
vonatkozik - Library GPL.) Bárki használhatja a programjaiban a GPL-t a szerzői
jogi megjegyzésnél.

A szabad szoftver megjelölés nem jelenti azt, hogy a szoftvernek nem lehet ára.
A GPL dokumentumok úgy készültek, hogy biztosítsák a szabad szoftverek
terjeszthetőségét (pénzért ha úgy tetszik), illetve a forráskód
hozzáférhetőséget, hogy bárki szabadon módosíthassa azt, ha akarja mindenképpen
tudjon erről a lehetőségről.

A szerző jogainak védelmében korlátozásokat kell hozni, melyek megtiltják, hogy
bárki megtagadja e jogokat másoktól, vagy ezekről való lemondásra kényszerítene
valakit. Ezek a korlátozások bizonyos kötelezettségeket jelentenek azok számára
akik a terjesztik vagy módosítják a szoftvert.

Ha valaki ilyen programot terjeszt, akár ingyen akár egy bizonyos összeg
fejében, a szoftverre vonatkozó minden jogát tovább kell adnia az ügyfeleinek.
Biztosítani kell továbbá, hogy mindenki megkapja, vagy lehetősége legyen
hozzájutni a forráskódhoz. Ezen kívül el kell juttatni ezen szabályokat
tartalmazó dokumentumot is, hogy mindenki értesülhessen a jogairól.

A jogvédelem két eszköze: (1) a szoftver szerzői jogainak biztosítása (2) ezen
szabályok alapján jogok biztosítása a másoláshoz, terjesztéshez és/vagy a
szoftver módosításához.

Az egyes szerzők és a magunk védelmében biztosítani akarjuk, hogy mindenki
megértse: nincs garancia az ilyen szoftverekre. Ha a szoftvert mások
módosították és továbbterjesztették, mindenkinek, aki a módosított változatot
kapja, tudnia kell, hogy az nem eredeti. Így a mások által okozott hibáknak nem
lehet semmiféle hatása az eredeti szerző hírnevére.

Végül, mivel a szabad szoftver létét fenyegetik a szoftverszabadalmak, el
szeretnénk kerülni annak veszélyét, hogy a szabad szoftver terjesztői
szabadalmat jegyezhessenek be a szoftverre, így tulajdonukká téve azt. Ennek
megelőzéséhez tisztázni kívánjuk: szabadalom szabad szoftverrel kapcsolatban
csak mindenki által szabad használatra jegyezhető be, vagy egyáltalán nem
jegyezhető be.

A pontos szabályok és a másolásra, terjesztésre, módosításra vonatkozó
feltételek következnek.

A másolásra, terjesztésre és módosításra vonatkozó feltételek és szabályok

0. Ezek a jogok vonatkoznak bármely olyan programra vagy munkára, melynek a
szerzői jogi megjegyzésében a jog tulajdonosa a következő szöveget helyezte el:
Terjeszthető a GNU GPL-ben foglaltak alapján. A következőkben a ?Program"
megjelölés vonatkozik bármely programra, vagy munkára, a ?Programon alapuló
munka" pedig magát a Programot, vagy a Programot felhasználó szerzői joggal
védett munkát jelenti, vagyis olyan munkát, mely tartalmazza a Programot, vagy
annak egy részletét, módosítottan vagy módosítatlanul és/vagy más nyelvre
fordítva. (Ezentúl a fordítás minden egyéb megkötés nélkül beletartozik a
``módosítás'' fogalmába.)   A másoláson, terjesztésen és módosításon kívül
más tevékenységgel nem foglalkozik ez a dokumentum, azokat hatályon kívülinek
tekinti. A Program futtatása nincs korlátozva, illetve a Program kimenetére is
csak abban az esetben vonatkozik ez a szabályozás, ha az tartalmazza a Programon
alapuló munka egy részletét (attól függetlenül, hogy ez a Program futtatásával
jött-e létre). Ez tehát a Program működésétől függ.

1. A Program forráskódja másolható és terjeszthető módosítás nélkül bármely
adathordozón, feltéve, hogy minden egyes példányon pontosan szerepel a
megfelelő szerzői jogi megjegyzés, illetve a garanciavállalás elutasítása.
Érintetlenül kell hagyni minden erre a szabályozásra és a garancia teljes
hiányára utaló szöveget, és ezt a dokumentumot is el kell juttatni mindazokhoz,
akik a Programot kapják.   Kérhető pénz az adatok fizikai továbbítása
fejében, illetve díjazás fejében lehet garanciás támogatást adni a Programhoz.

2. A Program, vagy egy darabja módosítható, mely így az egy a Programon alapuló
munkát alkot, a módosítás ezután tovább terjeszthető az 1. részben adott
feltételek szerint, ha az alábbi feltételek is teljesülnek:   a. A
módosított fájlokat el kell látni olyan megjegyzéssel, mely feltünteti a
módosítást végző nevét és a módosítások dátumát.   b. Minden olyan munkát
vagy programot, mely részben vagy egészben tartalmazza a Programot vagy a
Programon alapul, olyan szabályokkal kell kiadni, hogy annak használati joga
harmadik személy részére ingyenesen hozzáférhető legyen, ezen dokumentumban
található szabályok alapján.   c. Ha a módosított Program interaktív
bemenetet használ, akkor azt úgy kell elkészíteni, hogy a megszokott módon
történő indításkor megjelenítsen egy üzenetet a megfelelő szerzői jogi
megjegyzéssel és a garancia hiányára utaló közléssel (vagy éppen azzal az
információval, hogy minként juthat valaki garanciához), illetve azzal az
információval, hogy bárki terjesztheti a Programot eme feltételek alapján. Ezen
kívül utalást kell tenni rá, hogy miként olvashatja el a felhasználó ezt a
dokumentumot. (Kivétel: ha a Program interaktív ugyan, de nem jelenít meg
hasonló üzenetet, akkor a Programon alapuló munkának sem kell ezt tennie.)

  Ezek a feltételek a módosított munkára, mint egészre vonatkoznak. Ha a munka
egy azonosítható részei nem a Programon alapulnak, függetlenként elkülönülten
azonosíthatók, akkor ez a szabályozás nem vonatkozik ezekre a részekre, ha azok
külön munkaként vannak terjesztve. Viszont, ha ugyanez a rész az egész
részeként kerül terjesztésre, és az egész a Programon alapuló munka, akkor az
egész terjesztése csak ezen dokumentum alapján lehetséges, mely ebben az
esetben a jogokat minden egyes felhasználó számára kiterjeszti az egészre
tekintet nélkül arra, hogy mely részt ki írta. Ezen szövegrésznek nem az a
célja, hogy a mások jogait elvegye vagy korlátozza a kizárólag saját maga által
írt munkákra. A cél, hogy a jogok gyakorlása szabályozva legyen a Programon
alapuló, illetve a gyűjteményes munkák terjesztése esetében is.

  Ezen kívül más munkák, melyek nem a Programon alapulnak, a Programmal (vagy
a Programon alapuló munkával) közös adathordozón vagy adattárolón szereplése
nem jelenti ezen szabályok érvényességét azokra is.

3. A program (vagy a programon alapuló munka a 2. szakasz alapján) másolható és
terjeszthető tárgykódú vagy végrehajtható kódú formájában az 1. és 2.
szakaszban foglaltak szerint, amennyiben az alábbi feltételek is teljesülnek:

  a. A teljes, gép által értelmezhető forráskód kíséri az anyagot, melynek
terjesztése az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint történik,
szoftverterjesztésre használt hordozón; vagy

  b. Egy legalább három évre szóló írásos ajánlat kíséri az anyagot, mely
szerint bármely külső személynek rendelkezésre áll a teljes gép által
értelmezhető forráskód, a fizikai továbbítást fedező összegnél nem nagyobb
díjért az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint szoftverterjesztésre használt
adathordozón; vagy

  c. Olyan tájékoztatás kíséri az anyagot, mely tartalmazza az írásos ajánlat
szövegét a forráskód biztosítására. (Ez az alternatíva csak nem kereskedelmi
terjesztés esetén alkalmazható, abban az esetben, ha a terjesztő a Programhoz a
tárgykódú vagy forráskódú formájában jutott hozzá az ajánlattal együtt a b.
cikkelynek megfelelően.)

  Egy munka forráskódja a munkának azt a formáját jelenti, melyben a
módosításokat szokás végezni. Egy végrehajtható program esetében a teljes
forráskód jelenti a modulok forráskódját, a kapcsolódó felületkezelő definíciós
fájlokat, és a fordítást vezérlő parancsfájlokat. Egy speciális kivételként a
forráskódnak nem kell tartalmaznia az operációs rendszer főbb részeit (kernel
fordítóprogram stb.), melyen a végrehajtható kód fut, hacsak nem tartozik ehhez
maga a program is.

  Ha a végrehajtható program vagy tárgykód terjesztése a forráskód
hozzáférését egy megadott helyen biztosító ajánlattal történik, ez az ajánlat
egyenértékű a forráskód terjesztésével, még akkor is, ha másoknak így nem kell
a forrást lemásolniuk a tárgykóddal együtt.

4. A Programot csak ebben a dokumentumban leírtaknak megfelelően lehet
lemásolni, terjeszteni, módosítani, rá jogokat bejegyezni. Az egyéb módon való
másolás, módosítás, terjesztés, jogok bejegyzése semmisé teszi a dokumentumban
közzétett jogosultságokat. Akik azonban a jogaikat ennek a szerzői jogi
szabályozás keretei között kapták, azok joga mindaddig megmarad, amíg teljesen
megfelelnek a leírtaknak.

5. Nem kell elfogadni ezt a szabályozást, mivel aláírni sem kell. Ezen kívül
viszont semmi más nem adhat jogokat a Program továbbterjesztésére és
módosítására. Ezeket a cselekedeteket a törvény bünteti, ha nem ennek a szerzői
jogi szabályozásnak a keretei között történnek. Mindezek miatt a Program (vagy
a Programon alapuló munka) terjesztése vagy módosítása ezen dokumentum
szabályinak elfogadását jelenti.

6. Minden alkalommal, amikor a Program (vagy azon alapuló munka) továbbadása
történik, a Program ?vevője" automatikusan hozzájut a Program eredeti
tulajdonosának szerzői jogait tartalmazó dokumentumhoz, mely biztosítja a
Program másolását és terjesztését eme szabályok szerint. Nem lehet semmi módon
további korlátozásokat hozni a ?vevő" számára ezen szabályok betartása céljából.
Más szavakkal: a Program továbbadója nem felelős más személyekkel betartatni
ezeket a szabályokat.

7. Ha bírósági határozat vagy más szabadalmi kötöttségek miatt olyan feltételek
állnak elő, melyek ellentétesek e szabályozással, ezek nem mentik fel a
terjesztőt a feltételek figyelembevétele alól. Ha a terjesztés nem lehetséges
ezen szabályozás szerint, akkor egyáltalán nem lehetséges. Például, ha egy
szabadalmi szerződés nem engedi meg egy program tiszteletdíj nélküli
terjesztését, akkor az egyetlen módja, hogy eleget tegyen valaki mindkét
szabályozásnak az, hogy eláll a továbbfejlesztett program terjesztésétől.
Ha ennek a szakasznak bármely része nem érvényesül, vagy nem érvényesíthető
valamely körülmény folytán, akkor a szakaszt kell mérlegelni, egyéb esetekben a
szakasz, mint egész alkalmazandó.   Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy
a szabadalmak vagy egyéb hasonló jogok elutasítására bírjon bárkit is.
Mindössze meg szeretné védeni a szabad szoftver terjesztés rendszerének
egységét, melyet a szabad közreadást szabályozó feltételrendszerek teremtenek
meg. Sok ember nagylelkű közreműködése folytán igen nagyszámú és változatos
szoftver terjesztése történik ezen a módon, mely nagyban függ ennek a
feltétel-rendszernek állandó betartásán. Minden esetben a szerző/adományozó
dönti el, hogy művét mely rendszer szerint teszi közzé. Ezt a döntést a jogok
felhasználója nem befolyásolhatja. Ez a szakasz pontosan szeretné
tisztázni a szabályozás hátralevő részének lehetséges következményeit. Ha
a Program terjesztése és/vagy használata egyes országokban nem lehetséges
szabadalmak vagy szerői jogokkal védett kapcsolódási felületek miatt, akkor a
Program szerzői jogainak eredeti tulajdonosa, aki a Programot ezen szabályozás
alapján adja közre, egy földrajzi megkötést adhat a terjesztésre, és egyes
országokat kizárhat. Ekkor a terjesztés csak azokban az országokban lehetséges,
amelyek nem lettek ilyen módon kizárva. Ebben az esetben ennek a szabályozásnak
kell tartalmazni az ilyen megkötéseket is is.

9. A Szabad Szoftver Alapítvány időnként a dokumentum felülvizsgált illetve
újabb változatait adja ki. Ezek az újabb dokumentumok az előzőek szellemében
készülnek, de részletekben különböznek, hogy új problémákat kezelhessenek.
A dokumentum minden változata egy meghatározott verziószámmal ellátva jelenik
meg. Ha a program szerzői jogi megjegyzésében egy bizonyos vagy annál újabb
verzió van megjelölve, akkor lehetőség van akár a megjelölt, vagy a Szabad
Szoftver Alapítvány által kiadott későbbi verzióban leírt feltételek
követésére. Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor a Szabad Szoftver Alapítvány
által valaha kibocsátott bármelyik dokumentum alkalmazására lehetőség van.

10. A Programot más szabad szoftverbe, melynek szerzői jogi szabályozása kü
lönbözik a GPL-től, akkor lehet beépíteni, ha a szerzőtől erre engedélyt lehet
szerezni. Abban az esetben, ha a program szerzői jogainak tulajdonosa a Szabad
Szoftver Alapítvány, akkor a Szabad Szoftver Alapítvány címére kell írni. Az
alapítvány egyes esetekben ezt engedélyezi. A döntés a következő két cél szem
előtt tartásával fog megtörténni: Megmaradjon a Programon alapuló munkák szabad
státusa; Valamint segítse elő a szoftver újrafelhasználását és megosztását.

NINCS GARANCIAVÁLLALÁS

11. MIVEL A PROGRAM HASZNÁLATI JOGA DÍJMENTES, A PROGRAMHOZ NEM JÁR GARANCIA AZ
IDEVONATKOZÓ JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN. AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI
ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, A PROGRAM ``ÚGY AHOGY VAN'' KERÜL KIADÁSRA
MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL.   A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN NICS SEM
SZÁRMAZTATOTT, SEM EGYÉB GARANCIAVÁLLALÁS BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A
FORGALOMBAHOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ  GARANCIÁKAT. A
PROGRAM MINŐSÉGÉBŐL ÉS MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ ÖSSZES KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT
TERHELI. HA A PROGRAM HIBÁSAN MŰKÖDIK, A FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK KELL VÁLLALNIA
A JAVÍTÁSHOZ  SZÜKSÉGES MINDEN KÖLTSÉGET.

12. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK, VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI
ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, SEM A PROGRAM SZERZŐJE SEM
MÁSOK, AKIK MÓDOSÍTOTTÁK ÉS/VAGY TERJESZTETTÉK A PROGRAMOT A FENTIEKNEK
MEGFELELŐEN, NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ KÁROKÉRT MELYEK LEHETNEK VÉLETLENEK, VAGY
MEGHATÁROZOTT KÖRÜLMÉNYEK MIATT TÖRTÉNTEK (BELEÉRTVE DE NEM  KIZÁRÓLAGOSAN A AZ
ADATVESZTÉST ÉS A HELYTELEN ADATFELDOLGOZÁST, VALAMINT A MÁS PROGRAMOKKAL VALÓ
HIBÁS EGYÜTTMŰKÖDÉST), AKKOR SEM, HA EZEN FELEK TUDATÁBAN VOLTAK ILYEN KÁROK
KELETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉNEK.

FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK VÉGE

Függelék: Hogyan alkalmazhatóak ezek a szabályok egy új programra

Ha valaki egy új programot készít és szeretné hogy az a többi ember számára a
lehető leginkább hasznos legyen, annak az a legjobb módja, hogy szabad
szoftverré teszi azt, megengedve bárki számára a szabad másolást és módosítást
ezen szabályok alapján.

Ehhez a következő megjegyzést kell csatolni a programhoz. A legbiztosabb ezt
minden egyes forrásfájl elejére beírni, így közölve leghatásosabban a garancia
visszautasítását. Minden fájl ezen kívül kell, hogy tartalmazzon egy
?copyright'' sort és egy utalást arra helyre, ahol a teljes szöveg található.

  Egy sor mely megadja a program nevét, és leírja, hogy mit csinál. Copyright
19yy a szerző neve Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a
GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumában leírtak szerint -- 2. vagy
későbbi verzió --, melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki.

  Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de
minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra vagy valamely célra való
alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve. További
részletekért lásd a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumát.

  A programmal együtt kellett, hogy érkezzen egy példány a GNU Általános
Közreadási Feltételek dokumentumából is. Ha mégsem akkor ezt a Szabad Szoftver
Alapítványnak küldött levélben jelezni kell. A szabad szoftver alapítvány címe:
Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

A programhoz csatolni kell azt is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni a
szerzővel, elektronikus vagy hagyományos levél küldésével.

Ha a program interaktív, a következőhöz hasonló üzenettel lehet ezt megtenni a
program indulásakor:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy a szerző neve A Gnomovision
programhoz SEMMIFÉLE GARANCIA NEM JÁR; A részletes tájékoztatáshoz ezt kell
begépelni: ,,show w''. Ez egy szabad szoftver; bizonyos feltételek mellett
terjeszthető illetve módosítható. A részletes tájékoztatáshoz ezt kell
begépelni: `show c'.

A ,,show w'' és ,,show c'' képzeletbeli parancsok, és a GNU Általános Közreadási
Feltételek megfelelő szakaszát kell megjeleníteniük. Természetesen a valódi
parancsok lehetnek a ,,show w'' és a ,,show c''- től különbözőek is, lehetnek
akár egérkattintások vagy menüpontok is a programnak megfelelően.

Ha szükséges, meg kell szerezni a munkáltatótól (programozó esetében) vagy
iskolától a program szerzői jogairól való lemondás igazolását. Erre itt egy
példa:

  Az Adócsaló BT ezennel lemond minden szerzői jogi érdekeltségéről a
,,Gnomovision'' programmal kapcsolatban, melyet   Hekker Jani írt.

  Aláírás: Maffy Jocó, 1987. április 1.   Maffy Jocó, alelnök

A GPL általános közreadási feltételek dokumentuma nem engedi meg, hogy szabad
szoftver része legyen szabadalommal védett programnak. Ha a program egy
eljáráskönyvtár akkor inkább a más programokkal való összefűzését célszerű
megengedni. Ha ez a cél akkor a GNU LGPL dokumentumot lehet alkalmazni, mely
ilyen eljáráskönyvtárak közreadását szabályozza.

For more information send a message to info at phpclasses dot org.